Accepteret booking og trækning på kort

Hver gang en booking accepteres, reserverer systemet automatisk beløbet på dit kort. Hvis lejen annulleres eller aflyses og du har betalt med et debetkort som f.eks. Visa Electron eller Mastercard, trækkes det reserverede beløb hvorefter det straks tilbageføres til din bankkonto - dette for at undgå kortudsteders behandlingstid for afreservation af beløb, hvilket kan tage op til 30 dage. 

Tilbageførelsen sker i de fleste tilfælde indenfor 1-2 bankdage, afhængig af den enkelte kostudsteder og dennes transaktionstid.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os