Refundering ved aflyste lift

Hver gang en booking accepteres, trækker vores system automatisk beløbet på din bankkonto. Hvis liftet annulleres eller aflyses, tilbageføres det reserverede beløb med det samme. På den måde undgår du at skulle vente på din kortudsteders behandlingstid for slette en evt. reservation, hvilken kan tage op til 30 dage. 

Tilbageførelsen sker i de fleste tilfælde i løbet af 1-2 bankdage, afhængig af den enkelte kostudsteder og dennes transaktionstid.

Ved betaling med kreditkort slettes betalingen blot i det øjeblik du annullerer bookingen. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os